Tran Nguyen |Freelance illustrator

TRAN NGUYEN IS AN AWARD-WINNING ILLUSTRATOR AND GALLERY ARTIST. Tran Nguyen born in Vietnam and raised in the States, she is fascinated with creating visuals that can be used as a psycho-therapeutic support vehicle, exploring the mind’s landscape. Her paintings are created with a soft, delicate quality using colored pencil and acrylic on paper. Trần Nguyễn là một họa sĩ minh họa và phòng trưng bày nghệ sĩ đoạt giải thưởng. Trần Nguyễn sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Mỹ, cô bị cuốn hút với việc tạo ra hình ảnh có thể được sử dụng như một phương … Continue reading Tran Nguyen |Freelance illustrator