DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

Phan Dang Hoang is a 16 years old freelancer, illustrator Vietnamese artist.

He started drawing at age 3 and inspired from his talented grandparents which they have made many contributions to the art of Vietnam.

Beside continuing education Phan spend almost all his spare time to unleash drawing, creativity in each stroke, each color array.

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

Phan Đăng Hoàng là 16 năm freelancer cũ, minh hoạ sĩ Việt. Ông bắt đầu vẽ lúc 3 tuổi và lấy cảm hứng từ tài năng của mình
ông bà mà họ đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật của Việt Nam.

Bên cạnh giáo dục thường xuyên Phan dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để mở ra bản vẽ, sáng tạo trong từng nét, từng mảng màu.

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

DRAWING BY 16 years old Phan Dang Hoang

Via Artist submission : more on   https://www.facebook.com/HoangPhanPainter