Vo Quoc Ven ,Coffee Painting & Drawing

Vo Quoc Ven (Võ Quốc Vẹn) is a young 22 years old artist, from Vietnam .

He grow up in Tien Giang . He was interested in drawing when he was a child however started learning to draw and paint when he was seven years old. Although he is a full time student and almost finishing his university but one of his hobbies are reading and drawing in free time. He mostly love to draw by water color leningrad ,pencil color, pencil and coffee .

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven

Võ Quốc Ven (Võ Quốc VEN) là một thanh niên 22 năm nghệ sĩ cũ, từ Việt Nam. Ông lớn lên ở Tiền Giang. Ông đã quan tâm đến bản vẽ khi ông tuy nhiên một đứa trẻ bắt đầu học vẽ và vẽ khi ông lên bảy tuổi. Mặc dù ông là một sinh viên toàn thời gian và gần như hoàn tất đại học của mình, nhưng một trong những sở thích của mình đang đọc và vẽ trong thời gian rảnh. Ông chủ yếu là thích vẽ bằng màu nước leningrad, bút chì màu, bút chì và cà phê.

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven #artpeople

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven #artpeople

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven #artpeople

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven #artpeople

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven #artpeople

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven

Painting & Drawing by Vo Quoc Ven

Via Artist submission. More: https://www.facebook.com/voquoc.ven/photos